Arrived in India! Posted december 13, 2008 by Administrator

Off

Scroll down for English version…

Alsof de escortes in Pakistan niet genoeg waren, werden we onderweg ook nog eens gefilmd! Het bleek de lokale TV-zender te zijn. De politiewagen stopte zelfs voor de mediaboys, zodat zij ons konden interviewen. We kregen vragen als: Where are you from? How do you like Pakistan? What do you think of the police escortes? Etc. En alsof één keer niet genoeg was mochten we het in de volgende provincie weer een keertje overdoen. Jammer dat we het zelf niet terug konden zien op tv…

Via Jacobabad (N28.17.007 E068.25.893) zijn we in Bahalwapur aangekomen. Bijna te ver gereden omdat de politie-escorte dacht dat we naar het volgende plaatsje (Multan) wilden. Na 11 uur gereden te hebben kwamen we in Bahalwapur aan. Het lukte het ons hier niet om een geschikt hotel met parkeerplaats te vinden en dus werden we uiteindelijk door de politiewagen bij het politiebureau afgeleverd. Hier was een ruime parkeerplaats en we mochten gebruik maken van het toilet, wat wil je nog meer? De hoofdofficier was blij ons te zien, hij was getrouwd met een Duitse en haar moeder kwam oorspronkelijk uit Nederland, kortom wij waren die avond zijn gasten! Hij bestelde eten voor ons en kregen een grote zak fruit. Zo sliepen we dus wederom op het politiebureau (N29.23.669 E071.39.767).

De volgende dag zijn we naar Lal Suhandra National Park gegaan en wat waren we blij dat we dat hadden gedaan. Het leek wel een paradijsje! En het was maar 45 minuten rijden vanaf Bahalwapur! Hier zat een TDCP (N29.26.623 E071.59.092) en we konden hier kamperen, joehoe! Dus daktentje sinds lange tijd weer opgezet, al was het ‘s nachts toch wel behoorlijk koud…Er zat ook een klein dierenpark naast en zo waren we de buren van de neushoorns. Het was er zo heerlijk dat we nog maar een nachtje bleven en ja, dus ook de politie moest nog een nachtje op de veranda zitten met een dekentje. Ook hier losten ze elkaar steeds af en overal waar je heenliep hobbelde hij er met z’n geweer achter aan. Als we splitsten dan zag je hem denken wat hij nu moest doen en wie hij moest volgen, te grappig eigenlijk.

De volgende dag hebben we in Harappa (N30.37.486 E072.51.965) overnacht, dit keer op een ‘parkeerplaats’ van een historisch museum. Niet veel bijzonders, maar een prima plek om te overnachten. Ook hier weer waren onze vrienden de politiemannen. En maar vragen wat we van Pakistan vinden en van de bevolking. Tsja, weinig kunnen zien door al die escortes en de enige mensen met wie we praten zijn de agenten zelf!

De volgende dag richting Lahore en 20 km voordat we de stad bereikten verliet de escorte ons. Maar dit keer zagen we geen nieuwe politiewagen voor ons of achter ons rijden. Nog een keer goed kijken en na 5 minuten nog niks in het zicht…YES, we zijn escorte vrij! Joehoe!
Al misten we ze toch wel even toen we geen idee hadden waar we heen moesten in het ontzettend drukke Lahore. Uiteindelijk hebben we 2 nachten een hotelkamertje genomen bij Hotel Parkway (N31.34.557 E074.19.985). Onze LaRo kon op de beveiligde parkeerplaats staan.

Zondag 7 december zijn we dan eindelijk de grens overgegaan. Eigenlijk hadden we wel nog een stukje van het noorden van Pakistan willen zien, maar ja dan zouden we waarschijnlijk weer escortes krijgen en daar hadden we geen zin in. Daarnaast hoorden we dat het in Peshawar onrustig was.
De grensovergang naar India verliep heel soepel, het was erg rustig en op hun dooie gemak stempelden ze keurig onze documenten. Er werd nog een snelle blik in de auto geworpen en toen waren we klaar. De poorten naar India gingen open en ja hoor daar stonden ze dan. De menigte van India! We keken elkaar aan: “Klaar voor India? Ja, we zijn er helemaal klaar voor!”En probeerden een weg te vinden tussen de vele mensen, eetstalletjes en koeien in.

Elke dag vind er een ceremonie plaats bij de grens wanneer deze gaat sluiten. Dit blijkt een hele happening te zijn en is te zien van zowel de Pakistaanse kant als de Indiase kant. Aangezien wij de grens al over waren hebben we gewacht om het van de Indiase kant te zien. Deze 45 minuten durende entertainmentshow was echt hilarisch om te zien. Het is voor iedereen vrij toegankelijk en het was dan ook behoorlijk druk aan de Indiase zijde. Wij mochten plaatsnemen op de VIP-tribune! En konden zo ook nog een stukje zien van de Pakistaanse kant. Het leek wel een soort schreeuw-contest. Tegelijkertijd begon een Indiase soldaat en een Pakistaanse soldaat te schreeuwen door de microfoon en er werd flink gejoeld en gejuicht door het land wie het het langst volhield. Daarbij werd er hippe muziek gedraaid en werd er gedanst op straat. Een aantal mensen renden met grote vlaggen heen en weer naar de grens en een man warmde het publiek op door ‘Hindustan’ te roepen. Terwijl aan de andere kant ‘Pakistan’ werd geroepen. Uiteindelijk liepen er 2 soldaten naar het hek toe, gooiden hun benen zo hoog mogelijk op (ter hoogte van hun neus) en werden de hekken geopend. Handen werden geschut met de Pakistaanse soldaten en de vlaggen werden kruislings naar beneden gehaald. Vervolgens ging het hek weer dicht. Geweldig!

Omdat het al donker werd en het zo ontzettend druk was, hebben we bij de grens, op de parkeerplaats van de Tourist Complex, overnacht. De volgende dag zijn we op ons gemak naar Amritsar gereden op zoek naar Ms. Bhandari’s Guesthouse (N31.38.490 E074.50.988). We hadden hier al van gehoord en het is echt super hier. Het is dan wel duurder dan ergens anders, maar het is zo rustgevend hier. We kunnen gewoon kamperen in de grote tuin. We staan hier nog steeds met de Zwitsers en er is ook een Frans stel die ook met een Defender reist. Kortom, gezellig samen koken! Straks wagen we ons wel weer aan die hete curry’s.
Morgen gaan we sinds lange tijd weer alleen op pad en rijden we naar Dharamsala en Mc Leod Ganj, de verblijfplaats van de Dalai Lama. Of we morgen ook daadwerkelijk vertrekken is nog maar de vraag, want dat zeggen we al sinds dag 1 en we zitten hier nu al bijna een week! ;-)

ENGLISH

Besides the police escorts in Pakistan, we are even filmed along the way! It appeared to be the local television station. The police car even stopped for these media guys, so they could interview us. We got questions like: Where are you from? How do you like Pakistan? What do you think of the police escorts? etc. And as if one was not enough we got interviewed again in the next province! Too bad we couldn’t see the result on television…

After Jacobabad (N28.17.007 E068.25.893), we arrived in Bahalwapur. We almost drove too far because the police thought we wanted to go to the next town (Multan). After 11 hours we finally arrived in Bahalwapur. We couldn’t find us a place to sleep and got dropped at the police headoffice in the end. Here they had a spacious parking and we could even use the toilet, what more do you need? The head officer was glad to see us (he was married to a German woman and her mother originally came from the Netherlands) and therefore we were his guests that evening! He ordered us food and got us a big bag of fruit. So again we slept at the police station (N29.23.669 E071.39.767).

The next day we went to Lal Suhandra National Park and we were really glad that we decided to go there. It seemed like a paradise! And it was only 45 minutes drive from Bahalwapur! Here was a TDCP (N29.26.623 E071.59.092) and we even could camp out here, yahoo! So we used our rooftent after a long time, although  at night it was pretty cold… There was also a little zoo next to us and so we were the neighbours of the rhinos. It was such a lovely place that we stayed another night and so did the police. They spend the night sitting on the porch with a blanket. Where ever we went, they followed armed. If several of us went an other direction you could see him thinking who to follow. It confused him and that was great fun.

The next day we stayed in Harappa (N30.37.486 E072.51.965), this time on the "parking" of a historical museum. Not much special, but a fine place to stay. Again, together with our friends the police men. They always ask us what we think of Pakistan and the people. Hmmm, we haven’t seen much of Pakistan and the only people who we talk to are the agents themselves!

The next day we drove towards Lahore and 20 km before we reached the city the police escort left us. But this time, we didn’t see a new police car behind or in front of us. After 5 minutes still nobody… YES, we where escort free! We didn’t know where to go in the extremely crowded Lahore (police would be handy), but eventually, we stayed two nights in a hotel room at Hotel Parkway (N31.34.557 E074.19.985). There was a secure parking for our LaRo.

Sunday, December 7, we finally crossed the border. Actually, we still wanted to see a bit of the north of Pakistan, but because of the escorte we decided not to. In addition, we heard that there had been a bomb blast in Peshawar.

Crossing the border to India went very smoothly, it was very calm and took their time to sign our documents. They only took a quick look into the car and that was it. The gates to India opened and we could hear them already… The crowd of India! We looked at each other: "Ready for India? Yes, we are totally ready for it! "And so we were trying to find a path between the crowd, cows and food stands.

Each day there’s a border ceremony when the borders are closing. This appears to be a big happening and can be seen from both the Pakistani side as the Indian side. Since we already crossed the border we watched it at the Indian side. This 45-minute entertainment show was really hilarious to see. It is freely accessible for everyone and it was therefore very crowded on the Indian side. As a foreigner we could take place on the VIP tribune! And so we could also see a bit of the Pakistani side. It seemed like a shouting contest. At the same time an Indian soldier and a Pakistani soldier starts to shout through the microphone and the crowd went crazy when their country won by shouting the longest time. Disco music sounded through the speakers and they danced on the street. Some people ran with a large flag back and forth to the border and a man warmed the audience by yelling "Hindustan". While on the other side they yelled "Pakistan”. Eventually 2 soldiers went to the fence again, threw their legs as high as possible (at the height of their nose) and the gates were opened. Hands were shaked with the Pakistani soldiers and flags were lowered crossing eachother and the fence went close again. The end. Great!

Because it was already dark and very crowded, we spent the night at the border, on the parking of Tourist Complex. The next day we drove to Amritsar in search of Ms. Bhandari’s Guest House (N31.38.490 E074.50.988). We heard good references about this place. It’s more expensive than anywhere else, but it’s so relaxing here. We can just camp in the large garden. So we are still here with the Swiss and there is also a French couple who also travels with a Defender. In short, we are having fun cooking together! We have enough time to try the spicy curry’s.

Tomorrow we will hit the road on our own again and we’ll drive to Dharamsala and Mc Leod Ganj, the residence of the Dalai Lama. Whether we actually leave tomorrow is just the question, because we are already saying that since day 1 and we’re here now almost one week! ;-)